فروشگاه موبایل

ا
اپل کلاسیک
بندرعباس،
م
موبایل اروند سورو
بندرعباس، آزادگان. نبش کوچه 28
07633338611
م
موبایل نیما
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک 7
07632238994
م
موبایل اروند
بندرعباس، مجتمع ، رویال2 ، زیر زمین ، پلاک 27 ، تلفن همراه فروشی اروند
07632230913
م
موبایل محسن
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک 3
07632233544
م
موبایل شاپ
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین
07632238996
م
موبایل قریشی
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 12 ، فروشگاه تلفن همراه قریشی
۰۷۶32239001
م
موبایل ملودی
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک 10
07632230901
پ
پیمان موبایل
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک1
07632238997
ی
یاهو موبایل
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 15، فروشگاه تلفن همراه یاهو موبایل
07632225783
م
موبایل عیسی
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 14، فروشگاه تلفن همراه عیسی
07632230907
پ
پژواک موبایل
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین
07632220191
م
مبین موبایل
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 16، فروشگاه تلفن همراه مبین
07632230896
م
موبایل صالح
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 32، فروشگاه تلفن همراه صالح
07632239005
ف
فروشگاه تلفن همراه میرعماد
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 21، فروشگاه تلفن همراه میرعماد
07632230909
م
موبایل بیست
بندرعباس، بلوار امام خمینی چهارراه دامایی نبش گوهران 8
۰۷۶33677768
م
موبایل میلادی
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 31 ، فروشگاه تلفن همراه میلادی
07632239088
م
موبایل جواد
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، فروشگاه تلفن همراه جواد
07632223519
م
موبايل كامي
بندرعباس ،بلوارامام خمینی ،مجتمع رویال دو طبقه زيرزمين پلاك 17
076132230908
م
موبايل فرشيد
بندرعباس ، میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری
07612239599
م
موبايل شكوه
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612230902
م
موبايل اطمينان
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو ، طبقه همكف پلاك 108
07612230920
ت
تلفن همراه هرمز
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو ، طبقه همكف پلاك101
07612239079
م
موبايل مركزي 2
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612230925
م
موبايل سهيل
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
م
موبايل مسعودي
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238955
م
موبايل الوالو2
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612220600
م
موبایل تک حامد
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231567
م
موبایل تک حامد
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231567
م
موبايل مازيار
بندرعباس، بلوارامام خمینی ، مرکز موبایل مروارید
07612244509
م
موبايل مازيار
بندرعباس، بلوارامام خمینی ، مرکز موبایل مروارید
07612244509
م
موبايل آريان
بندرعباس،بلوارطالقانی فمجتمع ستاره جنوب، پلاک 66-3
07612234984
ت
تلفن همراه طـه
بندرعباس،میدان هفده شهریور ، مجتمع بازارمرکزی ، پلاک 51-FO
07612236125
م
موبايل نسيما
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230968
م
موبایل سوفی
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612239069
م
موبايل تك محمد
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612239074
م
موبايل پژواك
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612220191
م
موبايل آنتيك
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230915
م
موبايل سروش
بندرعباس،میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری پلاك 5 * تلفن همراه سروش
07612241034
م
موبايل يوسف
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612220612
م
موبايل ساحل
بندرعباس، خیابان امام موسی صدر جنوبی مجتمع تجاری شهرداری
07612249685
م
موبایل وحید
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612234984
م
موبایل مرکزی 3
بندرعباس،بلوار امام خمینی (ره) مجتمع تجاري رویال 2 طبقه همكف پلاك 123**تلفن همراه تك مركزي 3
07612230929
ت
تلفن همراه راستین
بندرعباس،غرب هنرستان شهیدرجایی کوچه دماوند هفت
07616662435
م
موبایل ناصر
بندرعباس،شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231580
ت
تلفن همراه خط رو خط
بندرعباس،بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612235024
ت
تلفن همراه كلبه شارژ
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612239065
ت
تلفن همراه متین
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238995
م
موبایل ایران زمین
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612239076
م
موبایل مبصر 1
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612241794
آ
آرشام موبايل
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238950
ف
فروش تلفن جهان ارتباط
بندرعباس،بلوارطالقانی بازار اوزیها
07612229075
م
موبايل آواي سروش
بندرعباس، میدان هفده شهریور مجتمع بازارمرکزی
07612236228
م
موبايل جزيره
بندرعباس، میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری طبقه همكف پلاك 6 ،تلفن همراه جزيره
07612242040
ت
تلفن همراه بابك
بندرعباس، میدان هفده شهریور ، مجتمع تجاری بازارمرکزی
07612237407
م
موبايل محمدي
بندرعباس، میدان هفده شهریور ، مجتمع تجاری بازارمرکزی طبقه همکف پلاک اف صفر147، موبایل محمدی
07612238665
ت
تلفن همراه حافظ
بندرعباس، میدان هفده شهریور مجتمع بازار مرکزی
07612236244
ت
تلفن همراه عظیم
بندرعباس، بلوار امام خمینی مجتمع تجاري رویال دو طبقه همكف پلاك 126 ، تلفن همراه عظيم
07612230934
م
موبایل تک مرکزی
بندرعباس، بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو پلاك 228 * تلفن همراه تك مركزي
07612230822
ت
تک مانی موبایل
بندرعباس،بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال دو طبقه همكف پلاك 201
07612230868
م
موبايل 9000
بندرعباس،بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال دو پلاك 107، تلفن همراه 9000
07612239000
ف
فرشاد موبايل
بندرعباس، گلشهرجنوبی ترمینال مسافربری
07614616016
ت
تلفن همراه محمدپارسا2
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230891
ت
تلفن همراه مه راد
بندرعباس، بلوارامام خمینی، میدان هفده شهریور
07612236042
م
موبایل حسین وحسام
بندرعباس، گلشهرجنوبی ترمینال مسافربری
07616670648
م
موبايل سپاس
بندرعباس،بلوارامام خمینی، میدان هفده شهریور
07612234702
م
موبايل تاليا
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238962
م
موبايل سارا
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238962
م
موبايل تايماز2
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238954
م
موبایل یاسر1
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو پلاك 4 تلفن همراه ياسر1
07612222002
م
موبايل 0098
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612231073
م
موبايل جمال پور
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب طبقه همكف پلاك79-2 ، تلفن همراه جمال پور
076132235210
م
موبايل حنان
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب 3
07612231573
م
موبايل طـه
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال 2طبقه اول پلاك 232
076132231229
م
موبايل سامح
بندرعباس، بلوارامام خمینی رویال دو
07612230148
م
موبايل آلاء
بندرعباس، بلوارامام خمینی رویال دو
07612231035
م
موبایل محمد طیب
بندرعباس، شعبه رویال: فلکه برق، مجتمع تجاری رویال، طبقه همکف، پلاک105
07632238955
م
موبایل کوئیک
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، پاساژ طباطبایی
07632247479
م
موبایل ستل T3
بندرعباس، بازار سیتی سنتر، طبقه همکف پلاک F0-97
07632236051
م
موبایل دل
بندرعباس، مجتمع سیتی سنتر، طبـقه همکف، لاین سنـتی، پـلاک F0-49
07632236433
م
موبایل حقانی
بندرعباس، خیـابـان اتـوبـوسـرانی ساختمان آتا مرکزی، فروشگاه حقانی
076- 33687888
م
موبایل جی بل
بندرعباس، سیتی سنتر، طبقه همکف، پلاک f0-69
07632236298
م
موبایل تایماز
بندرعباس، چهارراه بلوکی به سمت ساحل، روبروی مجتمع تجاری زیتون
07632227452
م
موبایل تالیا
بندرعباس، پاساژ رویال 2، طبقه اول، پلاک 210
07632238948
م
موبایل الماس
بندرعباس، حـدفـاصل چهـارراه دانـشگـاه و دامـاهی، مجتمع مهـر هرمز
076-33689220
م
موبایل آریا مرکزی
بندرعباس، حد فاصل برق و بلوکی، پاساژ مروارید، پلاک7
07632224241
م
موبایل ۰۰۹۸
بندرعباس، مجتمع تجاری رویال2، طبقه اول، پلاک 205
07632231073
فروشگاه اینترنتی کالا بندر
بندرعباس،میدان شهربانی پاساژ ستاره شهر،طبقه 3 پلاک 18_4
۰۷۶۳۲۲۳۸۸۸۷
موبایل فرشید
بندرعباس، میدان یادبود، پاساژ شهرداری
۰۷۶۳۲۲۳۹۵۹۹
م
موبایل باستل
بندرعباس،مجتمع تجاری ستاره جنوب،طبقه ی زیرزمین،پلاک 1-114
07632234952
م
موبایل رسالت
بندرعباس،فلکه ی برق،مجتمع سرو،پلاک 3
07632233547
م
موبایل کوئیک
بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،پاساژ طباطبایی
07632247479
م
موبایل تایماز
بندرعباس،چهارراه بلوکیبه سمت ساحل،روبروی مجتمع تجاری زیتون
07632227452
م
موبایل تالیا
بندرعباس،پاساژ رویال 2،طبقه ی اول،پلاک 110
07632231073
شهر رو تو دستت بگیر! دانلود بندرگردی از کافه بازار

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.