فروشگاه موبایل

موبایل تالیا
بندرعباس،پاساژ رویال 2،طبقه ی اول،پلاک 110
07632231073
موبایل تایماز
بندرعباس،چهارراه بلوکیبه سمت ساحل،روبروی مجتمع تجاری زیتون
07632227452
موبایل کوئیک
بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،پاساژ طباطبایی
07632247479
موبایل رسالت
بندرعباس،فلکه ی برق،مجتمع سرو،پلاک 3
07632233547
موبایل باستل
بندرعباس،مجتمع تجاری ستاره جنوب،طبقه ی زیرزمین،پلاک 1-114
07632234952
موبایل فرشید
بندرعباس، میدان یادبود، پاساژ شهرداری
۰۷۶۳۲۲۳۹۵۹۹
فروشگاه اینترنتی کالا بندر
بندرعباس،میدان شهربانی پاساژ ستاره شهر،طبقه 3 پلاک 18_4
۰۷۶۳۲۲۳۸۸۸۷
موبایل ۰۰۹۸
بندرعباس، مجتمع تجاری رویال2، طبقه اول، پلاک 205
07632231073
موبایل آریا مرکزی
بندرعباس، حد فاصل برق و بلوکی، پاساژ مروارید، پلاک7
07632224241
موبایل الماس
بندرعباس، حـدفـاصل چهـارراه دانـشگـاه و دامـاهی، مجتمع مهـر هرمز
076-33689220
موبایل تالیا
بندرعباس، پاساژ رویال 2، طبقه اول، پلاک 210
07632238948
موبایل تایماز
بندرعباس، چهارراه بلوکی به سمت ساحل، روبروی مجتمع تجاری زیتون
07632227452
موبایل جی بل
بندرعباس، سیتی سنتر، طبقه همکف، پلاک f0-69
07632236298
موبایل حقانی
بندرعباس، خیـابـان اتـوبـوسـرانی ساختمان آتا مرکزی، فروشگاه حقانی
076- 33687888
موبایل دل
بندرعباس، مجتمع سیتی سنتر، طبـقه همکف، لاین سنـتی، پـلاک F0-49
07632236433
موبایل ستل T3
بندرعباس، بازار سیتی سنتر، طبقه همکف پلاک F0-97
07632236051
موبایل کوئیک
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، پاساژ طباطبایی
07632247479
موبایل محمد طیب
بندرعباس، شعبه رویال: فلکه برق، مجتمع تجاری رویال، طبقه همکف، پلاک105
07632238955
موبايل آلاء
بندرعباس، بلوارامام خمینی رویال دو
07612231035
موبايل سامح
بندرعباس، بلوارامام خمینی رویال دو
07612230148
موبايل طـه
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال 2طبقه اول پلاك 232
076132231229
موبايل حنان
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب 3
07612231573
موبايل جمال پور
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب طبقه همكف پلاك79-2 ، تلفن همراه جمال پور
076132235210
موبايل 0098
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612231073
موبایل یاسر1
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو پلاك 4 تلفن همراه ياسر1
07612222002
موبايل تايماز2
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238954
موبايل سارا
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238962
موبايل تاليا
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238962
موبايل سپاس
بندرعباس،بلوارامام خمینی، میدان هفده شهریور
07612234702
موبایل حسین وحسام
بندرعباس، گلشهرجنوبی ترمینال مسافربری
07616670648
تلفن همراه مه راد
بندرعباس، بلوارامام خمینی، میدان هفده شهریور
07612236042
تلفن همراه محمدپارسا2
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230891
فرشاد موبايل
بندرعباس، گلشهرجنوبی ترمینال مسافربری
07614616016
موبايل 9000
بندرعباس،بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال دو پلاك 107، تلفن همراه 9000
07612239000
تک مانی موبایل
بندرعباس،بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال دو طبقه همكف پلاك 201
07612230868
موبایل تک مرکزی
بندرعباس، بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو پلاك 228 * تلفن همراه تك مركزي
07612230822
تلفن همراه عظیم
بندرعباس، بلوار امام خمینی مجتمع تجاري رویال دو طبقه همكف پلاك 126 ، تلفن همراه عظيم
07612230934
تلفن همراه حافظ
بندرعباس، میدان هفده شهریور مجتمع بازار مرکزی
07612236244
موبايل محمدي
بندرعباس، میدان هفده شهریور ، مجتمع تجاری بازارمرکزی طبقه همکف پلاک اف صفر147، موبایل محمدی
07612238665
تلفن همراه بابك
بندرعباس، میدان هفده شهریور ، مجتمع تجاری بازارمرکزی
07612237407
موبايل جزيره
بندرعباس، میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری طبقه همكف پلاك 6 ،تلفن همراه جزيره
07612242040
موبايل آواي سروش
بندرعباس، میدان هفده شهریور مجتمع بازارمرکزی
07612236228
فروش تلفن جهان ارتباط
بندرعباس،بلوارطالقانی بازار اوزیها
07612229075
آرشام موبايل
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238950
موبایل مبصر 1
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612241794
موبایل ایران زمین
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612239076
تلفن همراه متین
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238995
تلفن همراه كلبه شارژ
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612239065
تلفن همراه خط رو خط
بندرعباس،بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612235024
موبایل ناصر
بندرعباس،شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231580
تلفن همراه راستین
بندرعباس،غرب هنرستان شهیدرجایی کوچه دماوند هفت
07616662435
موبایل مرکزی 3
بندرعباس،بلوار امام خمینی (ره) مجتمع تجاري رویال 2 طبقه همكف پلاك 123**تلفن همراه تك مركزي 3
07612230929
موبایل وحید
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612234984
موبايل ساحل
بندرعباس، خیابان امام موسی صدر جنوبی مجتمع تجاری شهرداری
07612249685
موبايل يوسف
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612220612
موبايل سروش
بندرعباس،میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری پلاك 5 * تلفن همراه سروش
07612241034
موبايل آنتيك
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230915
موبايل پژواك
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612220191
موبايل تك محمد
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612239074
موبایل سوفی
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612239069
موبايل نسيما
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230968
تلفن همراه طـه
بندرعباس،میدان هفده شهریور ، مجتمع بازارمرکزی ، پلاک 51-FO
07612236125
موبايل آريان
بندرعباس،بلوارطالقانی فمجتمع ستاره جنوب، پلاک 66-3
07612234984
موبايل مازيار
بندرعباس، بلوارامام خمینی ، مرکز موبایل مروارید
07612244509
موبايل مازيار
بندرعباس، بلوارامام خمینی ، مرکز موبایل مروارید
07612244509
موبایل تک حامد
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231567
موبایل تک حامد
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231567
موبايل الوالو2
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612220600
موبايل مسعودي
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238955
موبايل سهيل
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
موبايل مركزي 2
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612230925
تلفن همراه هرمز
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو ، طبقه همكف پلاك101
07612239079
موبايل اطمينان
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو ، طبقه همكف پلاك 108
07612230920
موبايل شكوه
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612230902
موبايل فرشيد
بندرعباس ، میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری
07612239599
موبايل كامي
بندرعباس ،بلوارامام خمینی ،مجتمع رویال دو طبقه زيرزمين پلاك 17
076132230908
موبایل جواد
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، فروشگاه تلفن همراه جواد
07632223519
موبایل میلادی
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 31 ، فروشگاه تلفن همراه میلادی
07632239088
موبایل بیست
بندرعباس، بلوار امام خمینی چهارراه دامایی نبش گوهران 8
۰۷۶33677768
فروشگاه تلفن همراه میرعماد
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 21، فروشگاه تلفن همراه میرعماد
07632230909
موبایل صالح
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 32، فروشگاه تلفن همراه صالح
07632239005
مبین موبایل
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 16، فروشگاه تلفن همراه مبین
07632230896
پژواک موبایل
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین
07632220191
موبایل عیسی
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 14، فروشگاه تلفن همراه عیسی
07632230907
یاهو موبایل
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 15، فروشگاه تلفن همراه یاهو موبایل
07632225783
پیمان موبایل
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک1
07632238997
موبایل ملودی
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک 10
07632230901
موبایل قریشی
بندرعباس، فلکه برق ، مجتمع تجاری رویال 2 ، طبقه زیر زمین ، پلاک 12 ، فروشگاه تلفن همراه قریشی
۰۷۶32239001
موبایل شاپ
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین
07632238996
موبایل محسن
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک 3
07632233544
موبایل اروند
بندرعباس، مجتمع ، رویال2 ، زیر زمین ، پلاک 27 ، تلفن همراه فروشی اروند
07632230913
موبایل نیما
بندرعباس، فلکه برق مجتمع تجاری رویال 2 طبقه زیر زمین پلاک 7
07632238994
موبایل اروند سورو
بندرعباس، آزادگان. نبش کوچه 28
07633338611
اپل کلاسیک
بندرعباس،

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.